Valgprogram KV21

Udover Nye borgerliges officielle politik for kommunerne som ses HER, vil vi lokalt opdatere NB´s politik, der passer til lokale forhold i Vordingborg Kommune

Livet leves lokalt

Flyers til KV21 med alle kandidater

Mere borger mindre kommune

For 50-60 år siden beslaglagde det offentlige 25 pct. af BNP via skatter og Danmark var blandt de 5 rigeste nationer i verden. I dag beslaglægger det offentlige størstedelen af alle indtægter i Danmark, og vi er ikke længere blandt de 20 rigeste længere. Det siger lidt om, hvorfor det burde være i alles interesse at minimere den offentlige sektor og styrke civilsamfundet. Det er også et stort demokratisk problem, at ansatte i private virksomheder og selvstændige er kommet i mindretal. Det er i det lys at Nye Borgerliges politik i Vordingborg skal ses.

Derfor siger vi mindre kommune – mere borger og stærkere civilsamfund.

Vi mener at:

 • Kommunen skal kun have fokus på kerneopgaverne
 • Borgerene skal have større frihed og ansvar
 • Antallet af udvalg i kommunalbestyrelsen skal begrænses
 • Decentralisering skal altid have fokus. Trives landsbyerne – trives byerne
 • Regionerne ønskes nedlagt, for at undgår at sager behandles to steder
 • Ansvaret i de kommunale opgaver skal uddelegeres, så beslutninger træffes så tæt som muligt på de mennesker der skal udføre opgaven

Økonomiområdet

Hvad enten pengene kommer fra stats- eller den kommunale kasse, er det skatteborgernes penge og skal behandles med respekt.

Derfor siger vi:

 • Kommunen skal kun varetage kerneområderne. Er der penge til overs, skal skattetrykket lettes
 • Der skal føres en ansvarlig økonomisk politik
 • Silo- og kassetænkning skal nedbrydes
 • Udgifterne til ledelse og administration skal sænkes til et minimum

Erhvervsområdet

Det lokale erhvervsliv danner fundamentet for kommunens økonomiske råderum. Men kommunen skal ikke drive nogen form for virksomhed, men udelukkede sørge for gode rammer for erhvervsdrift. Dette skal gøres med hensynstagen til kommunens geografiske stærke sider.

Derfor skal vi:

 • Gøre det så nemt og attraktiv som muligt at drive virksomhed i kommunen
 • Gøre den kommunale sagsbehandling så effektiv og hurtig som muligt for både eksisterende virksomheder og virksomheder der ønsker at etablere sig i kommunen
 • Fjerne sloganet ”Storbyens skønneste forhave”, da vi ikke ønsker at være en forhave til København, men derimod at være en attraktiv selvstændig landkommune

Skole- og børneområdet

Børnene er forældrenes og ikke det offentliges. Derfor skal forældrene have meget større indflydelse på deres barns skolegang og pasning.

Derfor mener vi at:

 • Pengene skal følge barnet, så forældrene frit kan vælge den skolegang, institution og pasning, de mener, passer bedst til barnets behov
 • Vi skal have frie (selvstyrende) institutioner, og give mulighed for differentiering på normeringer og egenbetaling
 • Der skal være selvbestemmelse på hvordan børn passes i de første leveår
 • Børn med særlige behov bevilges ekstra penge efter uvildig visitering
 • Inklusion skal give mening for barnet

Ældreområdet

De ældre skal have større medbestemmelse over deres otium

Derfor mener vi at:

 • Vi skal tilbyde fritvalgsordninger, hvor det giver mening for borgeren

Integrationsområdet for flygtninge og velfærdsmigranter

Integration er ikke en offentlig opgave men en privat sag og et personligt ansvar

Derfor mener vi at:

 • Vi skal stoppe alle integrationstiltag, der ikke er lovbundne og lovbundne integrationstiltag skal holdes på et absolut minimum

Natur og miljø

Landets nuværende natur- og miljøpolitik er på mange områder fuldstændigt kørt af sporet. Et stærkere civilsamfund og mere respekt om den private ejendomsret, som Grundloven foreskriver, vil i sig selv forbedre tilstanden.

Derudover mener vi at:

 • Miljøpolitiske tiltag skal funderes på fakta
 • Hel- og halvkommunale affald- og spildevandsmonopoler skal udfordres af det frie marked
 • Regler på miljøområdet må ikke afvige fra Miljøbeskyttelseslovens rammer
 • Som vi ikke har affald, men ressourcer – har vi ikke spildevand, men “vand med næringsstoffer”

Social- og psykiatriområdet

Ingen skal holdes syge for systemets skyld.

Vi mener at:

 • Kommunen udelukkende skal tage sig af behandlingen efter udskrivelse

Beskæftigelsesområdet

Vi ser udfordringer i jobcenterets rolle, da det ikke får borgerne i varig beskæftigelse.

 • Vi ser private aktører som værende en alternativ mulighed
 • Ellers henvises til NB´s officielle politik på arbejdsmadsområdet HER

Turismeområdet

Vi henviser til vores erhvervspolitik.

Derudover vil vi:

 • Understøtte vedligehold og drift af museer, samt alt hvad der kan gå ind under begrebet kulturarv

 

 1. Link til kommunens styrelsesvedtægt
  https://vordingborg.dk/politik/kommunalbestyrelsen/styrelsesvedtaegt
 2. Link til Vordingborg Kommune der beskriver de stående udvalg
  https://vordingborg.dk/politik/staaende-udvalg
 3. Link til Finansministeriet der beskriver kommunernes opgaver
  https://fm.dk/arbejdsomraader/kommuner-og-regioner/opgaver-for-kommuner-og-regioner/